საიტის მოხმარების წესები და პირობები

 

ვებ გვერდი eurosteel.ge (www.eurosteel.ge) წარმოადგენს შპს "ევროსტილი"-ს (ს/კ 405176367) საკუთრებას.
თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია ამ საიტზე შესვლა და შეკვეთის განთავსება რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ხელშეკრულების პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ პირობებს, თქვენ ვერ ისარგებლებთ ამ საიტით.
პირობებთან ან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემების შესახებ შეგიძლიათ დაგვიკავშიდეთ საკონტაქტო ნომრეზე:
591 32 53 53 ან 591 32 54 54 ან მოგვწეროთ ელექტრონულ მისამართზე: eurosteelgeo1@gmail.com

1.ზოგადი პირობები

ტერმინთა განმარტება:

ჩვენ - შპს "ევროსტილი ", შემდგომში -კომპანია;

თქვენ - პირი, რომელიც შედის ვებგვერდზე; ასევე იურიდიული პირი, რომლის სახელითაც ფიზიკური პირი შედის ვებგვერდზე;

ხელშეკრულება - წინამდებარე დოკუმენტი;

ვებგვერდით სარგებლობისას 

· ადასტურებთ, რომ ხართსრულწლოვანი 18 წელს მიღწეულიქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოთ ვებ გვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი თანხები;

· დაიცავთ ხელშეკრულებაში არსებულ პირობებს და ვებ გვერდით სარგებლობის წესებს.

· თანამშრომლობის პროცესში წარმოადგენთ ინფორმაციას სრულად და ზუსტად, იმისთვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით;

· დაიცავთ საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთვებთ გვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის;

· დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ მესამე პირს თქვენი გვერდის უსაფრთხოების ანგარიშებს, რათა დაცული იყოს თქვენი კონფიდენციალურობა.

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც ითვალისწინებს სხვა მომხმარებლის პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის, ანგარიშის უსაფრთხოების კოდების გაგებას და სხვა მომხმარებლის პირადი გვედრდის მართვას.

· არ გაასაღებთ თავს სხვა მომხმარებლად, არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და სხვა მომხარებლის გვერდს;

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგ ვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით ან ამ ხელშეკრულების პირობებით.

2. რეგისტრაცია

· პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია   

· რეგისტრაციის შემთხვევაში თქვენ ვალდებული ხართ წარადგინოთ მხოლოდ ზუსტი, სრული სარეგისტრაციო ინფორმაცია, და მოახდენთ ამ ინფორმაციის განახლებას თუ ის შეიცვლება. დარეგისტრირებისას თქვენ მიიღებთ ინდივიდუალურ უფლებას სისტემაში შესვლისთვის (თქვენი სახელით, პირადი ნომრით, პაროლით... და ა.შ. ) ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, თქვენ არ აქვთ უფლება დარეგისტრირდნენ ანგარიშის გასახსნელად. არც თქვენ შეგიძლიათ რომელიმე ამ პირს დაავალოთ თქვენი ანგარიშით სარგებლობა თქვენს ნაცვლად.3. მომსახურების მიღებისა და  

მომსახურების მიღება

ჩვენი მომსახურების მიღება ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია თბილისში (გამონაკლის შემთხვევებში თბილისის მიმდებარედ) ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ არ დავადასტუროთ ან სხვა სახით შევზღუდოთ ჩვენი მომსახურების მიღება.

შეზღუდვები ვებგვერდის 

ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებ გვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. ჩვენგან ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც ჩვენი აზრით არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენს სისტემებაში ან ამ ვებ გვერდზე არასანქცირებული შესვლა, პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენს მიერ ვებგ ვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ: 1. ჩვენს კომპანიაში მომუშავე ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს 2. ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობის შემთხვევაში; 3. შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის უფლების ვალდებულების არსებობისას. თქვენს მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენ მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ გვეკისრება პასუხიმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებ გვერდთან დაკავშირებით; მათ შორის საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა ისეთ პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო.

ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებ გვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია, არსებობს იმის შესაძლებლობა რომ ვერ მიიღოთ მომსახურება და ონლაინ ანგარიშსწორებაც დასრულდეს წარმუმატებლად. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ასეთ შემთხვევაში ვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებ გვერდის გამოყენებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკზე პასუხიმგებელი ხართ თქვენ.

4. მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია და მისი გამოყენების პირობები

ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია.

პირადი საიდენტიფიკაციო  პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება. ჩვენ შეიძლება       როდესაც თქვენ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ერთვებით რაიმე ქმედებაში, მაგალითად ჩვენთან პროდუქტის შეძენა. პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუტენტურობის კოდი ან სხვა სავალდებული ინფორმაცია. ეს უკანასკნელი არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის დაცული გვერდიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი ბარათის ინფორმაციაზე.

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას

· თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად;

· მომსახურებით შესასრულებლად

· მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით ზოგად ბაზაში;

· ვებ გვერდის მართვისთვის;

· ან თქვენთან დასაკონტაქლტებლად და იმ ინფომრაციის მოსაწოდებლად, რომელიც შესაძლებელია თქვენთვის იყოს საინტერესო.

·

არაპირადი საიდენტიფიკაციო  არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს იმ ბრაუზერის სახეობას, რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის „IP" მისამართს. ჩვენ ან/და ჩვენს მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ეს ინფორმაცია იმ დროს, როდესაც თქვენ იმყოფებით ჩვენს ვებგვერდზე.

არაპირადი საიდენტიფიკაციო 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავანდოთ ან მივაწოდოთ არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული გამიზნულია თქვენს მიერ მისაღები მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

ინფორმაციის განახლება და 

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ვებ გვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც გულისხმობს ვებ გვერდზე უკვე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებს. ინფორმაციის დარეზერვების მიზნით, ჩვენ შესაძლოა მოგვიხდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა. თქვენი ბარათის ინფორმაცია არ ინხება ჩვენს ვებგვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

5. ონლაინ შესყიდვები-შესყიდვის პროცედურა

შეკვეთების მიღება ხდება ყოველ დღე ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის განსხვავებულ დროებში.

საიტზე განთვსებულ ბანერზე წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით.

ინტერნეტ შესყიდვისთვის უნდა აირჩიოთ სასურველი პროდუქტი და ჩაყაროთ ვირტუალურ კალათში;

მარტივი ძებნისთვის საძიებო სიტყვა ჩაწერეთ ველში „ძებნა:"

გაითვალისწინეთ საიტის ბანერზე მითითებული შეკვეთის ლიმიტები, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის.

6. ანგარიშსწორება

ანგარიშწორების შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი მეთოდებით:

1. პროდუქტების მიწოდების მომენტში ადგილზე გადახდა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსოწრებით (პოსტ ტერმინალით ან სალარო აპარატის გამოყენებით, როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის)

2. წინასწარი ონლაინ გადახდა ბარათით ყიდვის მომენტში, (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის) ამ შემთხვევაში თქვენ საშუალება გექნებათ ჩვენს საიტზე გადაიხადოთ მასტერქარდის ნებისმიერი ელექტრონული ბარათით. შეგახსენებთ, რომ თქვენი პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას და უსაფრთხოებას.

3. შეკვეთის ღირებულების წინასწარი ჩარიცვხა ჩვენს ანგარიშზე, ბანკის, ან ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით. (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის

4. მხოლოდ ორგანიზაციების, ინდ. მეწარმეების, კომპანიების, მცირე მეწარმეების შემთხვევაში: ჩვენს კომპანიასთან დამატებით მიწოდების ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების ვადებში ან დამატებითი ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში პროდუქციის მიწოდებიდან მეორე დღეს. (გადახდის ეს ფორმა ვრცელდება მხოლოდ ორგანიზაციების, ინდ. მეწარმეების, კომპანიების, მცირე მეწარმეების შემთხვევაში)

7. მიღება-მიწოდება

შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება განხორციელდება შეკვეთის მიღების მომდევნო დღეს 11:00 საათიდან 19:00 საათამდე მონაკვეთში.

შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება ორშაბათიდან-კვირის ჩათვლით.

შეკვეთის გაუქმების პირობები:

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის განთავსების დღეს ჩვენთან შეთანხმებით.

შეკვეთაში პროდუქტის დანაკლისის ან ხარისხით უკმაყოფილების შემთხვევაში ადმინისტრაციასთან შეტყობინება აუცილებელია შეკვეთის მიღების მომენტში ან მიწოდების დღეს. დაგვიანების შემთხვევაში დანაკლისი არ ანაზღაურდება.

8. ჩვენთან დაკავშირება შესაძლებელია:

· ელექტრონული ფოსთა: eurosteelgeo1@gmail.com

·მობ: +995 591 32 53 53 ან +995 591 32 54 54